ŞAHİNLER

(Holiday Park Resort Alanya Şubesi)

Kvkk Politikası

(Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması)

(ÖZET METİN)

KAPSAM VE AMAÇ 

İşbu Politika, 6698 sayılı KVK Kanunu ve KVK Politika Kitabı kapsamında ŞAHİNLER OTELCİLİK  ile personeli ve iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu gerçek veya tüzel kişilerle girdiği hukuki, ticari ya da finansal ilişkilerden doğan veya doğrudan elde edilen kişisel verilerin ŞAHİNLER tarafından işlenmesiyle ilgili düzenlemeleri yapmak, uyulması gereken koşulları belirlemek, beyan ve ilan etmek amacını taşımaktadır. 

Aydınlatma Yükümlülüğü

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında, ŞAHİNLER OTELCİLİK’in, çalışan personelinin bunun yanında iletişim ve etkileşimde bulundukları gerçek veya tüzel kişilerle olan ilişkileri sırasında işlenen kişisel verilerin mevzuatın getirdiği zorunluluk ve gereklilikler nedeniyle hukuki bir düzene bağlanması gerekmektedir.

ŞAHİNLER OTELCİLİK, personel ve iletişim ve etkileşimde bulunduğu ilgili kişilerin kişisel veri güvenliği ve gizliliği ilkelerine üst düzeyde dikkat ve özen göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında, ilgili kişilerin kişisel veri güvenliğine öncelik verilmektedir.    

Yukarıda adı geçen kanun hükümleri gereği gerçek kişi ile ilişkisi kurulabilen, her türlü kişisel veri (özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere) KVK Kanunu kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Bu kişisel veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla ŞAHİNLER OTELCİLİK tarafından aşağıda detayları açıklanan yöntemlerle ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir. 

“Kişisel Verilerin İşlenmesi” bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı 

Kişisel veriler mevzuat gereği otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle örneğin platforma kayıt, telefon, faks, e posta, sms ve diğer sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar yoluyla, ses ve görüntü kaydı da dahil yazılı veya sözlü olarak bu veriler ŞAHİNLER tarafından elektronik ya da fiziki ortamda toplanabilir.

6698 sayılı KVKK nun 5. maddesi çerçevesinde

a) Veri sahibinin açık rızası,

b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

d) ŞAHİNLER OTELCİLİK ile onay ve/veya imza sonucunda düzenlenen sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

e) ŞAHİNLER ’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

f) İlgili kişi tarafından bizzat alenileştirilmiş olması,

g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

h) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ŞAHİNLER OTELCİLİK ‘in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.) 

ve yine 6. maddesi kapsamında

  

a) Veri sahibinin açık rızası, 

b) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde

 belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Transferi

İlgili kişiye ait kişisel veriler; mevzuatın zorunlu gördüğü hallerde resmi kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi, ŞAHİNLER OTELCİLİK ‘in faaliyetlerinin ve sorumluluğunun bir gereği olarak ticari, hukuki ve ekonomik ilişki içerisinde bulunduğu yurt içi / yurt dışı  çözüm ortakları, proje ortakları, program ve işbirliği ortakları,  tedarik sağlayıcı firma, kurum ve kuruluşlar, bağımsız denetçi kuruluşlar, banka ve finans kuruluşları,  yardım ve destek alınan diğer firma, kişi ve kuruluşlarla, avukat, mali müşavir, hukuk, bilişim, kalite ve finans danışmanları gibi danışmanlık  firmaları ile  ŞAHİNLER OTELCİLİK tarafından gerekli elektronik ve fiziksel güvenlik önlemleri alınarak paylaşılabilir. Transfer edilebilir. Bu paylaşım ve transfer işlemleri yurt dışı için de geçerlidir. 

ŞAHİNLER OTELCİLİK, ilgili kişiye ait kişisel verileri, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, ABD, İngiltere olmak üzere başka ülkelerde, yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabilir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İlgili kişiye ait kişisel veriler; onay ve/veya kabul edilerek  imzalanan tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imza ile gerçekleştirilen onay, kabul ve  bildirimler, ŞAHİNLER OTELCİLİK ‘in idari merkezi, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık alanlar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa  araştırması, Kimlik Paylaşım Sistemi, SMS, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, mobil uygulamalar, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi gibi yöntemler ile ilgili kişi  ile  iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik ortamlarda elde edilen veriler tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak saklanmaktadır. 

ŞAHİNLER OTELCİLİK tarafından,  yukarıda belirtilen hukuki nedenlerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları da dikkate alınarak bu politikanın daha önce açıklanan amaçları doğrultusunda işlenebilir veya transfer edilebilir. 

Kullanıcı Hakları

(6698 sayılı KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca) 

İlgili kişiler, kişisel verileri ile ilgili olarak, ŞAHİNLER OTELCİLİK ‘in aşağıdaki e-posta adresi yoluyla kişisel verilerinin; 

1) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2) İşlenmişse bilgi talep etme, 

3) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

4) Yurt içinde ya da  yurt dışında transfer edilen  3. kişileri bilme, 

5) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

6) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini,  yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme, 

7) Aktarıldığı 3. kişilere karşı yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

8) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

Ve mevzuatta yazılı diğer haklara sahiptir.  

Kanun Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Veri Sorumlusu

ŞAHİNLER OTELCİLİK Veri Sorumlusu www.kvkk.gov.tr adresinde VERBİS sisteminde kayıtlı olan kişidir. 

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kapsamında, taleplerini, şikayetlerini, önerilerini ŞAHİNLER OTELCİLİK ‘in aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında kullanıcı tarafından bildirilen ve internet sitesinde kayıtlı   bulunan elektronik posta adresinin de belirtilmesi suretiyle yine aşağıda belirtilen elektronik posta adresine gönderebilir.

Başvurularda isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresi, Cep Telefon numarası, e posta adresi ile talep konusunun bulunması zorunlu olup, taleple ilgili bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekir

ŞAHİNLER OTELCİLİK ile yapılacak yazışmalarda resmi dil Türkçe’dir. Bu nedenle her türlü başvurunun, yazışmanın, sorun, şikayet ve önerilerin Türkçe dilinde yazılması ve gönderilmesi esastır. 

Başvuru yazılı ve fiziki olarak gönderiliyor ise imza ıslak imzalı olmalıdır.

Talep, sorun, öneri ve şikayetlere ilişkin cevaplar kural olarak ücrete tabi değildir. Ancak verilecek cevapla ilgili bir masraf, harç ya da başkaca bir maliyet söz konusu olursa ŞAHİNLER, KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücretleri talep etme hakkını saklı tutar. 

Daha detaylı bilgi almak için veya KVK Politikası ile ilgili sorun, talep, öneri ve şikayetleriniz için info@holidaygrouphotels.com  adresine başvuru yapmanız rica olunur.

Ayrıca KVK Politika kitabını da ŞAHİNLER OTELCİLİK den temin etmeniz mümkündür.  

Fiziki ve yazılı başvurularınızı için:

   Holiday Park Resort Otel 

Okurcalar Mah. Alparslan Türkeş Blv. No:279 Alanya / ANTALYA